Sức khỏe

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.