Người dân Hà Nội sẽ không phải trả phí khi đăng ký cư trú

HĐND thành phố Hà Nội dự kiến sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn. Người dân khi đăng ký cư trú sẽ không phải trả phí như trước đây.

Tại Kỳ họp thứ 11 dự kiến khai mạc ngày mai, 10/3, HĐND thành phố Hà Nội dự kiến sẽ xem xét, thông qua tờ trình của UBND thành phố về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký cư trú quy định tại Nghị quyết số 06/2020 ngày 7/7/2020 và Nghị quyết số 13/2021 ngày 8/12/2021 của HĐND thành phố Hà Nội.

Việc này, theo Tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, là thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2022 ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú: “Kể từ ngày 5/2/2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương tại kỳ họp HĐND cấp tỉnh gần nhất”.

Dự thảo Nghị quyết trong Tờ trình của UBND thành phố gồm 2 điều, trong đó Điều 1 quy định: Bãi bỏ điểm a, b, khoản 1 phần A (quy định thu lệ phí đăng ký cư trú) tại Danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 6/2020 ngày 7/7/2020 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 13/2021 ngày 8/12/2021 của HĐND thành phố.

Như vậy, nếu được HĐND thành phố thông qua Nghị quyết, người dân khi đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ không phải nộp phí.

Trước đây, quy định trong Nghị quyết 13/2021, tại Hà Nội, với việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người ở các quận và các phường, mức thu phí là 15 nghìn đồng/lần; khu vực khác là 8 nghìn đồng/lần.

Với việc điều chỉnh, thay đổi thông tin về cư trú, gia hạn tạm trú, mức thu phí ở các quận và các phường là 10 nghìn đồng/lần; ở khu vực khác là 5 nghìn đồng/lần. Với các trường hợp điều chỉnh lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ không thu phí.