Đời sống

Chọn trọng tài viên chất lượng giải quyết những vụ tranh chấp chuyên ngành

Theo Chủ tịch Trung Tâm trọng tài thương mại Tài chính (FCCA), chọn trọng tài viên là chọn những cán bộ chuyên môn có trình độ cao để giải quyết tranh chấp.